Nails 07

Hiring

Hiring Nail Technicians And Accepted Apprenticeship

Organic Nail Spa Hiring

Nails 07 salon is hiring both experienced full time and part time for natural manicures, pedicures, shellacs, and waxing. We offer competitive commission, flexible scheduling and provide a clean, modern work atmosphere. In addition, we specialize in teaching Manicure and Pedicure skills. Guaranteed to know how to do it in 2-3 months and 6 months with 450 hours to take the nail exam. Accept Apprenticeship.

Website: www.nails07.com

CẦN THỢ NAIL

Tiệm chúng tôi cần gấp nhiều thợ biết làm chân tay nước, shellac + waxing. Bao lương hoặc hơn ăn chia tủy theo khá năng. Thời gian làm việc linh động, môi trường làm việc tốt, giá cao, và tip hậu. Khu vực sang trọng.
Chúng tôi có nhận đào tạo thợ chân tay nước và khai báo 450 giờ trên state board để đủ điệu kiện thi lấy bằng nails trong tiểu bang Michigan.

Website: www.nails07.com

CẦN THỢ NAIL

Tiệm chúng tôi cần gấp nhiều thợ biết làm chân tay nước, shellac + waxing. Bao lương hoặc hơn ăn chia tủy theo khá năng. Thời gian làm việc linh động, môi trường làm việc tốt, giá cao, và tip hậu. Khu vực sang trọng.
Chúng tôi có nhận đào tạo thợ chân tay nước và khai báo 450 giờ trên state board để đủ điệu kiện thi lấy bằng nails trong tiểu bang Michigan.

Website: www.nails07.com

Organic Nail Spa Hiring

Nails 07 salon is hiring both experienced full time and part time for natural manicures, pedicures, shellacs, and waxing. We offer competitive commission, flexible scheduling and provide a clean, modern work atmosphere. In addition, we specialize in teaching Manicure and Pedicure skills. Guaranteed to know how to do it in 2-3 months and 6 months with 450 hours to take the nail exam. Accept Apprenticeship.

Website: www.nails07.com

Scroll to Top